Klauzula informacyjna


Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z Interparking Polska Sp. z o.o.

W przypadku zamiaru kontaktu obejmującego przekazanie nam Państwa danych osobowych bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi zasad ich przetwarzania.

W przypadku podania nam danych osobowych ich administratorem będzie Interparking Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Św. Barbary 4/2, 00-686 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000138105, NIP 5222420314, kapitał zakładowy 20 200 000,00 zł („Interparking”).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia z Państwem korespondencji, która wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w celach opisanych poniżej.

Państwa dane osobowe będą̨ przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, w zależności od przedmiotu korespondencji, może stanowić art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Państwa dane osobowe będą̨ przetwarzane w celach (w zależności czego dotyczy Państwa korespondencja):

  1. odpowiedzi na otrzymaną od Państwa korespondencję, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenie informacji, o które Państwo proszą̨ oraz w celu dalszej obsługi korespondencji z Państwem prowadzonej;
  2. załatwienia sprawy, z którą Państwo się̨ do nas zwracają;
  3. przesyłania informacji marketingowych (w tym informacji handlowych), w szczególności przesyłania informacji o produktach, konkursach, promocjach, a także zaproszeń na wydarzenia – jeśli o przesłanie takich informacji Państwo się do nas zwrócą – środkami komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą̨ automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych na podany adres e-mail/numer telefonu (w zależności od tego jakie dane zostały nam podane),
  4. w innych celach związanych z prowadzoną korespondencją.

Ponadto Państwa dane osobowe mogą̨ być wykorzystywane także dla celów analitycznych i statystycznych, w celu marketingu bezpośredniego lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).).

Powyższe cele będą dalej łącznie zwane „Celami Przetwarzania”.

Dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji Celów Przetwarzania. W zakresie ewentualnej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą̨ przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Po upływie powyższych okresów Państwa dane będą przechowywane przez okresy wymagane obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa (o ile dotyczy) oraz przez okresy wynikające z odpowiedzialności cywilnoprawnej lub obowiązków publiczno- i administracyjnoprawnych administratora związanych z Celami Przetwarzania

Odbiorcami Państwa danych mogą̨ być stosowni współpracownicy administratora biorący udział w procesie obsługi Państwa korespondencji. W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą̨ być domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe, dysponenci mediów, portale internetowe w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych administratora.

Ponadto Państwa dane mogą̨ być udostępniane innym podmiotom, jeżeli ich współpraca będzie uzasadniona Celami Przetwarzania (np. podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, usługi IT, usługi hostingowe itp.) w zakresie w jakim usługi te mogą być związane z Celami Przetwarzania, a także przetwarzaniem i przechowywaniem danych w systemach i zasobach informatycznych oraz obsługą takich systemów i zasobów.

Mają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Interparking mogą Państwo wysłać wiadomość w powyższych sprawach na adres e-mail: iod@interparking.com. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Interparking: iod@interparking.com.

W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.