Klauzula informacyjna


Bardzo dziękujemy za kontakt, bowiem wszelkie informacje i zapytania od Państwa są dla nas bardzo ważne.

Jeżeli Państwa e-mail zawiera dane osobowe, albo takie dane zostaną podane Interparking Polska Sp. z o.o. w kolejnej korespondencji, prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych.

W przypadku podania nam danych osobowych ich administratorem będzie Interparking Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Św. Barbary 4/2, 00-686 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000138105, NIP 5222420314, kapitał zakładowy 200 000,00 zł („Interparking”).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia z Państwem korespondencji, która wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w celach opisanych poniżej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia z Państwem korespondencji na dany temat, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnoprawnej lub obowiązków publiczno i administracyjnoprawnych Interparking. W zakresie ewentualnej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, w zależności od przedmiotu korespondencji, może stanowić: do dnia 25 maja 2018 r.: art. 23 ust. 1 pkt 1), 2), 3) lub 5) ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a po tym dniu: art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach (w zależności czego dotyczy Państwa korespondencja):
1. odpowiedzi na otrzymaną od Państwa korespondencję, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenie informacji, o które Państwo proszą, oraz w celu dalszej obsługi korespondencji z Państwem prowadzonej, 2. załatwienia sprawy, z którą Państwo się do nas zwracają, 3. przesyłania informacji marketingowych (w tym informacji handlowych), w szczególności przesyłania informacji o produktach, konkursach, promocjach, a także zaproszeń na wydarzenia – jeśli o przesłanie takich informacji Państwo się do nas zwrócą – środkami komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych na podany adres e-mail/numer telefonu (w zależności od tego jakie dane zostały nam podane), - zwanych dalej: „Celami Przetwarzania”.

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane także dla celów statystycznych, w celu marketingu bezpośredniego lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO a do dnia 25 maja 2018 r. art. 23 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.) Odbiorcami Państwa danych mogą być stosowni pracownicy Interparking biorący udział w procesie obsługi Państwa korespondencji.

W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą być wybrani pracownicy Interparking, a także domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym ich wybrani pracownicy i współpracownicy), w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych Interparking.

Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli ich współpraca będzie uzasadniona Celami Przetwarzania (np. podmiotom świadczącym na rzecz Interparking usługi kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, itp.). Mają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania (w przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Interparking mogą Państwo wysłać wiadomość na adres e-mail: iod@interparking.com). Kontakt do Inspektora Danych Osobowych Interparking: Interparking Polska Sp. z o.o., ul. Św. Barbary 4/2, 00-686 Warszawa

W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.