Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu przesyłania informacji o produktach i usługach oferowanych w ramach grupy Interparking

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Interparking Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Św. Barbary 4/2 (00-686 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000138105, NIP: 522-24-20-314, kapitał zakładowy: 200.000,00 PLN („Interparking”).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania informacji o produktach i usługach oferowanych w ramach grupy Interparking.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach („Cele Przetwarzania”):

  • przesyłania informacji marketingowych, w tym informacji o produktach, usługach, promocjach, zniżkach itp. oferowanych w ramach grupy Interparking (jeżeli udzielono zgody lub jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”)
  • prowadzenia z Państwem korespondencji w powyższym zakresie.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji Celów Przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania). Po upływie powyższych okresów dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej za należyte wykonanie przez strony swoich zobowiązań.

Odbiorcami Państwa danych mogą być spółki z grupy Interparking a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty zajmujące się dostarczaniem usług IT takich jak hosting lub serwisowanie systemów i oprogramowania IT), w zakresie w jakim jest to uzasadnione podanymi powyżej Celami Przetwarzania Państwa danych lub związane z ich przechowywaniem. Odbiorcami danych mogą być także domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe, w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych Interparking.

Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. W celu realizacji powyższych uprawnień mogą Państwo wysłać wiadomość do Inspektora Danych Osobowych Interparking: iod@interparking.com lub na podany powyżej adres korespondencyjny siedziby Interparking. Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych, w zależności od sytuacji, może stanowić art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO. W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.