Warunki korzystania

Warunki korzystania

 

Poprzez odwiedzanie i korzystanie z serwisu internetowego www.interparking.pl („Serwis”), a także korzystanie z zawartych tam informacji użytkownik wyraża zgodę na następujące warunki dotyczące korzystania:

 

 1. Dostępność Serwisu – Interparking Polska Sp. z o.o. („Interparking Polska”) dokłada wszelkich starań, by zapewnić całodobową dostępność Serwisu. Niemniej jednak istnieje możliwość, że ze względu na prace konserwacyjne lub serwisowe w Serwisie lub inne zdarzenia lub zakłócenia, na które Interparking Polska nie ma wpływu, dostęp do Serwisu, w tym do ekstranetu, może być zakłócony. Interparking Polska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiego zakłócenia.

   

 2. Prawa własności intelektualnej – O ile nie ustalono inaczej, wszystkie elementy (takie jak obrazy, teksty, logo, bazy danych itp.) znajdujące się w Serwisie („Zawartość Serwisu”) są chronione prawem autorskim lub innym prawem własności intelektualnej należącym do Interparking Polska lub stron trzecich. Prawa te pozostaną własnością Interparking Polska lub właściwych stron trzecich.

   

  Wszelkie znaki handlowe, nazwy handlowe, nazwy domen, logo lub inne znaki wyróżniające wykorzystane w Serwisie w celu identyfikacji Serwisu, Interparking Polska lub stron trzecich są wyłączną własnością Interparking Polska i/lub stron trzecich i zabrania się korzystania z nich w jakikolwiek sposób.  Korzystanie z Serwisu nie jest równoznaczne z uzyskaniem licencji na wykorzystanie z własności intelektualnej lub przemysłowej należącej do Interparking Polska lub stron trzecich.

   

 3. Korzystanie z informacji dostępnych w Serwisie – Użytkownikowi przyznaje się jedynie prawo do korzystania z Serwisu na użytek prywatny w celach informacyjnych. Ponadto bezwzględnie zabrania się odtwarzania, dostosowywania, zmieniania czy rozpowszechniania w jakikolwiek sposób obrazów, filmów, tekstów czy innych elementów stanowiących Zawartość Serwisu bez wcześniejszego pisemnego pozwolenia Interparking Polska.

   

  Interparking Polska dokłada wszelkich starań, by informacje publikowane w Serwisie były poprawne i właściwe. Firma nie gwarantuje jednak, że wszystkie informacje, które się w nim pojawiają, są poprawne, właściwe i aktualne.

   

  Interparking Polska  nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu lub Zawartości Serwisu z wyjątkiem sytuacji, gdy powstałe szkody są rezultatem działań bezpośrednio przez nas zawinionych. Jednocześnie polecamy Państwu podejmowanie koniecznych środków ostrożności podczas korzystania z Serwisu, w tym zabezpieczenie się przed wirusami i trojanami komputerowymi. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu, jak też wirusy oraz trojany, które mogą zaatakować Państwa sprzęt, w związku z dostępem do Serwisu, o ile nie będzie to rezultatem działań bezpośrednio przez nas zawinionych. Ponadto Interparking Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Zawartości Serwisu w dowolnym czasie bez uprzedniego zawiadomienia.

   

 4. Dane osobowe – Interparking Polska gromadzi określone dane osobowe za pośrednictwem Serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat zbierania, używania i ochrony danych osobowych użytkownika, należy zapoznać się z Informacjami o plikach cookie oraz klauzulami informacyjnymi dostępnymi w Serwisie.

   

 5. Odnośniki do innych stron – na stronach swojego Serwisu Interparking Polska umieszcza odnośniki do źródeł zewnętrznych lub innych serwisów, zwłaszcza do serwisów Grupy Interparking. Umieszczenie odnośników do serwisów strony trzeciej nie oznacza, iż zawartość takich stron została zweryfikowana lub zatwierdzona. Interparking Polska nie sprawuje kontroli nad tymi serwisami i nie odpowiada za ich zawartość, informacje, obrazy, filmy czy inne materiały dostępne na tych stronach lub ze źródeł zewnętrznych, a także za udowodnioną lub domniemaną stratę lub szkodę, która może wyniknąć z przeglądania takich stron lub korzystania z ich zawartości lub zawartości źródeł zewnętrznych.

   

 6. Bezpieczeństwo Serwisu – Zabrania się użytkownikom w jakikolwiek sposób stwarzać lub usiłować stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa lub integralności Serwisu i/lub Zawartości Serwisu.

   

 7. Obowiązujące prawo i właściwe sądy – Niniejsze warunki podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające z stosowania niniejszych warunków lub korzystania z Serwisu podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów właściwych dla miejsca, w którym znajduje się główne biuro Interparking Polska. W przypadku sporów z konsumentami właściwość miejscową ustala się na podstawie obowiązujących przepisów prawa.