Polityka prywatności

 

 

Informacja o polityce prywatności

 

Spis treści

 

Wstęp. 2

1. Czego dotyczy niniejszy dokument?. 2

A. Czym są „dane osobowe” i „przetwarzanie”, kim jest „administrator danych”, preferowana osoba do kontaktu oraz „IOD”?. 2

B. Kogo dotyczy nasza polityka prywatności?. 3

C. Jakich danych dotyczy ten dokument?. 3

2. Kiedy zbierane są Twoje dane osobowe?. 3

3. Jakie są podstawy prawne i cele przetwarzania Twoich danych?. 4

4. W jaki sposób chronimy Twoje dane?. 4

5. Kto ma dostęp do Twoich danych i komu są przesyłane?. 5

A. Prawdopodobni odbiorcy Twoich danych. 5

B.      Podwykonawcy działający w imieniu Interparking. 5

a)      Uwagi ogólne. 5

b)      Rodzaje podwykonawców.. 5

6. Czy Twoje dane są przetwarzane poza Unią Europejską?. 6

7. Jakie prawa Ci przysługują i w jaki sposób możesz z nich skorzystać?. 6

A.     Prawo dostępu. 6

B.      Prawo do sprostowania danych. 6

C.      Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym"). 6

D.     Prawo do ograniczenia przetwarzania. 7

E.      Prawo do przenoszenia danych. 7

F.      Prawo do sprzeciwu. 7

a)      Ogólne. 7

b)      W przypadku marketingu bezpośredniego. 8

G.     Wycofanie zgody. 8

H.     Z kim możesz się skontaktować?. 8

8. Jak długo przechowujemy Twoje dane?. 9

9. Korzystanie z naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych. 9

10. Jak dowiadywać się o zmianach w niniejszym dokumencie?. 9

 


Wstęp

 

Interparking Polska Sp. z o.o., spółki grupy Interparking oraz jej spółki stowarzyszone (zwane łącznie „Interparking”) przywiązują szczególną wagę do przestrzegania zasad ochrony Twojej prywatności. Dokładamy starań, by chronić i przetwarzać Twoje dane osobowe z zachowaniem pełnej zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności, w sposób całkowicie przejrzysty.

 

Celem niniejszego dokumentu jest przekazanie pełnych informacji na temat ochrony prywatności. Możesz się z niego dowiedzieć, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Ponadto wyjaśniamy, jak duże znaczenie ma dla nas bezpieczeństwo danych oraz w jaki sposób można skontaktować się z nami w sprawie procedur ochrony danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszymi ogólnymi informacjami o polityce prywatności, które pozwolą poznać nasze standardy działania.

                     

Aby uwzględnić lokalne praktyki i wymogi, nasze procedury w zakresie przestrzegania poufności mogą różnić się w poszczególnych państwach. Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania danych przez belgijską spółkę Interparking SA.

1. Czego dotyczy niniejszy dokument?

 

A. Czym są „dane osobowe” i „przetwarzanie”, kim jest „administrator danych”, preferowana osoba do kontaktu oraz „IOD”?

 

Dane osobowe to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Mogą to być na przykład imię i nazwisko osoby, zdjęcie, numer telefonu, kod lub adres e-mail.

 

Przetwarzanie to operacja wykonywana na danych osobowych. Przetwarzanie obejmuje między innymi wszelkie czynności związane ze zbieraniem, utrwalaniem, organizowaniem, porządkowaniem, przechowywaniem, adaptowaniem lub modyfikowaniem, pobieraniem, przeglądaniem, wykorzystywaniem, ujawnianiem poprzez przesłanie, rozpowszechnianiem lub innym rodzajem udostępniania, dopasowywania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia danych.

 

Interparking z siedzibą przy ul. Św. Barbary 4/2, 00-686 Warszawa, jest administratorem Twoich danych osobowych, które zostały nam przekazane. Oznacza to, że decydujemy o celach i sposobach przetwarzania danych oraz udzielamy Tobie i organom nadzorczym informacji we wszelkich kwestiach związanych z wykorzystaniem tych danych.

 

Osobą do kontaktu w kwestiach związanych z danymi osobowymi w naszej firmie jest wyłącznie „Inspektor Ochrony Danych” lub „IOD”, którego dane kontaktowe to:

                                                                                                                                                                             

 

Interparking Polska Sp. z o.o.

Inspektor Ochrony Danych

Ul. Św. Barbary 4/2

00-686 Warszawa

iod@interparking.com

 

B. Kogo dotyczy nasza polityka prywatności?

 

Niniejszy dokument dotyczy wszystkich osób fizycznych, których dane są przetwarzane przez Interparking w związku z usługami świadczonymi przez firmę. „Osoby, których dane dotyczą” to zatem klienci i użytkownicy usług i serwisu internetowego Interparking.

 

C. Jakich danych dotyczy ten dokument?

 

Kategoria opisywanych tutaj danych to dane osobowe, które Cię dotyczą, tj. dane umożliwiające zidentyfikowanie Cię bezpośrednio (takie dane jak imię i nazwisko, które pozwalają natychmiast Cię zidentyfikować) lub pośrednio (takie jak Twój numer rejestracyjny pojazdu lub numer karty, które pozwalają zidentyfikować Cię w sposób pośredni).

 

Podczas kontaktów z klientami może być wymagane gromadzenie przez nas różnych danych osobowych w zależności od konkretnych produktów lub usług:

 

·         Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres pocztowy i e-mail, numer telefonu, numer rejestracyjny pojazdu itp.) są zbierane przede wszystkim, aby umożliwić zarządzanie produktami abonamentowymi, dostępem do parkingów, rezerwacjami miejsc parkingowych przez internet, umożliwić tworzenie kont klientów, organizowanie działań marketingowych, na przykład konkursów itp.

·         Dane dotyczące życia osobistego lub zawodowego (status osobisty upoważniający do preferencyjnych stawek, status pracownika firmy itp.) są na przykład wymagane podczas zakładania konta klienta lub podczas obsługi abonamentów rejestrowanych przez przedstawicieli firmy, którzy podpisują z nami umowy.

·         Obrazy wideo są utrwalane za pomocą umieszczanych w naszych urządzeniach kamer monitoringu i kamer rozpoznających numery tablic rejestracyjnych, które pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo na parkingach.

·         Dane finansowe (informacje o płatnościach lub dane bankowe) są wymagane w celu zarządzania płatnościami za nasze produkty i usługi.

·         Dane na temat połączenia (adres IP itp.) z naszym serwisem internetowym są przetwarzane; więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumencie dotyczącym plików cookie

 

W niektórych przypadkach otrzymujemy dane ze źródeł zewnętrznych. Ma to miejsce, gdy pracodawcy wykupują produkty lub usługi, z których korzystają ich pracownicy.

 

2. Kiedy zbierane są Twoje dane osobowe?

 

Niektóre dane mogą być zbierane przez Interparking między innymi:

 

·         gdy zyskujesz status klienta poprzez wysłanie formularza abonamentowego lub założenie konta;

·         gdy wykupujesz nasze produkty lub usługi przez stronę internetową lub aplikację mobilną;

·         gdy wypełniasz formularze lub podpisujesz umowy, które przesyłamy;

·         gdy korzystasz z naszych usług i produktów;

·         gdy zapisujesz się do naszego newsletteru lub przekazujesz dane, aby uczestniczyć w działaniach marketingowych;

·         gdy kontaktujesz się z nami za pomocą różnych udostępnionych przez nas kanałów;

·         gdy Twoje dane są publikowane lub przekazywane przez upoważnione strony trzecie (osoby/podmioty, które zostały przez Ciebie w tym celu upoważnione, belgijski dziennik ustaw itp.); lub

·         gdy Twój wizerunek lub pojazd są utrwalane przez nasze kamery monitoringu lub kamery do rozpoznawania tablic rejestracyjnych na parkingach.

 

3. Jakie są podstawy prawne i cele przetwarzania Twoich danych?

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach. Za każdym razem przetwarzane są tylko te dane, które są wymagane do realizacji danego celu.

 

Na ogół Twoje dane osobowe są przetwarzane na przykład:

 

·         po otrzymaniu Twojej zgody na konkretną czynność;

o   Na przesyłanie materiałów marketingowych dotyczących spółek w naszej Grupie lub spółek partnerskich.

 

·         w celu realizacji umowy

o   zawieranie i realizacja umów oraz zarządzanie umowami dotyczącymi produktów i usług Interparking;

 

·         w celu spełnienia wymogów prawnych, zwłaszcza:

o   zobowiązań podatkowych i księgowych;

 

·         w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, i w takim przypadku gwarantujemy, że dążymy do zachowania odpowiedniej równowagi między naszymi prawnie uzasadnionymi interesami a Twoim prawem do prywatności;

o   prowadzenie badań marketingowych i promowanie naszych produktów i usług;

o   zapobieganie nadużyciom i oszustwom;

o   ochrona aktywów spółki;

o   monitorowanie prawidłowego przebiegu operacji;

o   monitorowanie i kontrola naszych obiektów i parkingów;

o   ustanawianie, wykonywanie, ochrona i zabezpieczenie naszych praw i praw osób/podmiotów, które możemy reprezentować na przykład podczas sporów;

o   gromadzenie dowodów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji (na przykład ustalenie miejsca nieodzyskanego pojazdu).

 

4. W jaki sposób chronimy Twoje dane?

                                                                                                                                   

Dostęp do Twoich danych osobowych mają jedynie upoważnione osoby, którym jest on potrzebny do realizacji swoich zadań. Osoby te są zobowiązane do zachowania tajemnicy służbowej i przestrzegania wszelkich wymogów technicznych i organizacyjnych wprowadzonych w celu zapewnienia poufności danych osobowych.

 

Wdrożyliśmy środki techniczne i utworzyliśmy specjalistyczne zespoły, których głównym zadaniem jest ochrona Twoich danych osobowych. Chcemy w ten sposób zapobiec sytuacji, gdy osoby nieupoważnione mają dostęp do danych, przetwarzają je, zmieniają i niszczą.

Czasami na naszych stronach internetowych umieszczane są odnośniki do stron internetowych osób trzecich (media społecznościowe, organizatorzy sponsorowanych przez nas wydarzeń itp.), a warunki korzystania z takich stron nie są zgodne z niniejszą ogólną polityką prywatności. W związku z tym zalecamy dokładnie zapoznać się z polityką ochrony danych osobowych takich podmiotów i dowiedzieć się, w jaki sposób chronią one prywatność użytkowników.

5. Kto ma dostęp do Twoich danych i komu są przesyłane?

A. Prawdopodobni odbiorcy Twoich danych

 

Dane, które Cię dotyczą, mogą być w stosowanych przypadkach przekazywane innym spółkom świadczącym usługi, ich przedstawicielom w Belgii i innych krajach, Twoim pośrednikom (pracodawcy, przedstawicielowi itp.) lub podwykonawcy. Przekazujemy Twoje dane usługodawcom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do świadczenia usług w naszym imieniu lub w celu spełnienia wymogów prawnych. W każdej umowie zobowiązujemy usługodawców do zachowania poufności i zabezpieczenia danych osobowych, które przetwarzają w naszym imieniu (zob. również poniższy punkt B).

 

Możemy przekazywać niektóre dane osobowe zebrane od spółek należących do grupy Interparking lub spółek stowarzyszonych w Europie w celu realizacji transakcji i innych zamówionych usług zgodnie z warunkami niniejszej polityki prywatności lub w sposób wskazany podczas zbierania danych.

 

Nie sprzedajemy otrzymanych danych osobowych i ujawniamy je wyłącznie w sytuacjach opisanych w niniejszym lub innym dokumencie, który prześlemy Ci, gdy Twoje dane będą gromadzone. Twoje dane przekazujemy stronom trzecim w celach handlowych jedynie po otrzymaniu Twojej wyraźnej zgody, którą możesz w dowolnym czasie wycofać.

 

Ponadto przekazujemy Twoje dane innym osobom/podmiotom, jeśli jest to wymagane umownie lub prawnie lub jest motywowane prawnie uzasadnionym interesem (na przykład w celu ochrony naszych interesów).

 

B.     Podwykonawcy działający w imieniu Interparking

 

a)      Uwagi ogólne

 

Niektóre nasze usługi są świadczone przez naszych partnerów w Polsce lub za granicą, którzy działają w charakterze podmiotów przetwarzających i podpisali z nami umowy.

                                                                                                                                       

Interparking gwarantuje, że te „podmioty przetwarzające”:

 

·         otrzymują jedynie te dane, które są niezbędne do realizacji ich zadań oraz

·         zobowiązują się wobec Interparking przetwarzać te dane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i poufności, a także wykorzystywać te dane wyłącznie do realizacji swoich zadań.

 

 

b)      Rodzaje podwykonawców

 

Korzystamy z usług profesjonalnych podwykonawców, do których zaliczają się na przykład:

 

·         pośrednicy i partnerzy, z którymi pracujemy;

·         dostawcy usług IT i innych usług technicznych;

·         biura marketingu.

 

6. Czy Twoje dane są przetwarzane poza Unią Europejską?

 

Nasza infrastruktura informatyczna znajduje się na terenie Europy.

Poza obszar UE przekazywane są dane osobowe jednemu z naszych dostawców usługi pocztowej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, który zobowiązał się umownie do zagwarantowania odpowiedniej ochrony przesyłanych do niego danych.

 

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż komunikowanie się pocztą elektroniczną nie wyklucza możliwości przekazania danych poza terytorium Europy (niektóre używane adresy są dostarczane przez firmy znajdujące się i prowadzące działalność poza tym terytorium, głównie w Stanach Zjednoczonych). Nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy takie firmy przestrzegają zasad ochrony danych i zagwarantować, że spełnią związane z tym wymogi. Niemniej przekazywane są wyłącznie te informacje, które są niezbędne do wykonania umów zawieranych z klientami. W przypadku osób wyznaczonych do kontaktu w imieniu podmiotów prawnych uznajemy, iż podanie przez te osoby adresów e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem przez nie zgody na takie przekazanie, które wiąże się z ich wykorzystaniem.

 

7. Jakie prawa Ci przysługują i w jaki sposób możesz z nich skorzystać?

 

A.     Prawo dostępu

 

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych. Możesz zażądać od nas informacji na temat:

 

·         tego, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe;

·         celów przetwarzania danych;

·         kategorii przetwarzanych danych;

·         kategorii odbiorców, którym przekazywane są dane;

·         czasu ich przechowywania;

·         praw, które Ci przysługują (sprostowanie, usunięcie itp.) lub możliwości złożenia skargi do francuskiego organu ds. ochrony prywatności;

·         pochodzenia przetwarzanych danych.

 

B.     Prawo do sprostowania danych

                             

Jeśli zauważysz, że Twoje dane są niepoprawne lub niekompletne, możesz żądać ich sprostowania.

 

C.     Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym")

 

W niektórych ściśle określonych przepisami prawa przypadkach można żądać usunięcia danych osobowych.

 

Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy:

 

·         dane nie są w dalszym ciągu potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane;

·         dane były przetwarzane wyłącznie na podstawie Twojej zgody, którą postanawiasz wycofać;

·         sprzeciwiasz się przetwarzaniu Twoich danych osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania.

 

Niemniej Twoje prawo do bycia zapomnianym nie jest prawem bezwzględnym. Mamy prawo do przechowywania Twoich danych, jeśli jest to niezbędne między innymi:

 

·         do spełnienia wymogu prawnego;

·         do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 

D.     Prawo do ograniczenia przetwarzania

 

W niektórych ściśle określonych przypadkach masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy:

                                           

·         kwestionujesz prawidłowość danych osobowych, przez okres pozwalający nam na sprawdzenie prawidłowości tych danych;

·         dane nie są w dalszym ciągu niezbędne do realizacji celów przetwarzania, ale potrzebujesz tych danych, aby ustalić swoje roszczenia, dochodzić ich lub bronić.

 

Przetwarzanie nie będzie w dalszym ciągu ograniczone w następujących sytuacjach:

 

·         wyrazisz na to zgodę; 

·         przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;

·         przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub podmiotu prawnego;

·         przetwarzanie jest konieczne z uwagi na względy interesu publicznego.

 

E.      Prawo do przenoszenia danych

 

W niektórych przypadkach przewidzianych rozporządzeniem masz prawo do tego, by dostarczone nam dane osobowe:

·         zostały przesłane Ci w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

·         zostały przesłane bezpośrednio przez Interparking innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe.

 

W przypadku przetwarzania prowadzonego przez Interparking powyższa możliwość dotyczy wyłącznie przetwarzania odbywającego się na podstawie zgody przesłanej Interparking lub umowy zawartej z firmą.

 

 

F.      Prawo do sprzeciwu

 

a)      Ogólne

 

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojego prawnie uzasadnionego lub ogólnego interesu, masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację.

 

Niemniej żądanie to może nie zostać uwzględnione, jeśli uznamy, że nasze prawnie uzasadnione interesy powinny być nadrzędne wobec Twoich interesów w określonym przypadku lub jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest nadal konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

b)      W przypadku marketingu bezpośredniego

 

Interparking uznaje promowanie swoich produktów i usług za swój prawnie uzasadniony interes, dlatego oferuje Ci możliwość otrzymywania informacji marketingowych (na przykład ofert promocyjnych).

 

Podczas zawierania umowy z Interparking możesz sprzeciwić się otrzymywaniu takich informacji od Interparking poprzez pole rezygnacji.

 

Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji handlowych wysyłanych przez nas w celu promowania naszej działalności, możesz w dowolnym czasie zrezygnować z tej możliwości lub sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Interparking lub na żądanie Interparking, w którym to przypadku będziemy zobowiązani do spełnienia żądania.

 

 

G.     Wycofanie zgody

 

Jeśli przetwarzanie danych przez Interparking odbywa się na podstawie Twojej zgody, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Dotyczy to sytuacji, gdy wyraźnie zgodziłeś się, poprzez zaznaczenie pola zgody, na otrzymywanie ofert i wiadomości e-mail na temat produktów i usług od firm, które należą do grupy Interparking oraz od pośredników lub partnerów, z którymi współpracujemy.

 

W takim przypadku osiągnięcie tego celu i/lub rozpatrzenie Twojego żądania o interwencję przez Interparking może być niemożliwe.

 

H.     Z kim możesz się skontaktować?

 

Aby wykonać swoje prawa, wystarczy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych  załączając podpisany i opatrzony datą wniosek wraz z kopią dowodu osobistego, aby potwierdzić swoją tożsamość. Należy jednak pamiętać, że skorzystanie z formularza na stronie internetowej przyspieszy rozpatrzenie żądania.

 

 

Interparking Polska Sp. z o.o

Inspektor Ochrony Danych

Ul. Św. Barbary 4/2

00-686 Warszawa

iod@interparking.com

 

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych stanowi naruszenie przepisów o prywatności, masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

 

8. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

 

Przetwarzane dane są przechowywane przez cały okres trwania umowy, okres przedawnienia lub inny okres zatrzymania, który może być wymagany obowiązującymi przepisami prawa.

 

9. Korzystanie z naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych

 

Jeśli odwiedzasz którąś z naszych stron internetowych, dane z przeglądarki generowane podczas takiej wizyty zostaną przez nas wykorzystane za pomocą plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, należy zapoznać się z Warunkami korzystania z naszego serwisu internetowego oraz Informacjami o plikach cookie dostępnymi na naszych stronach internetowych.

 

10. Jak dowiadywać się o zmianach w niniejszym dokumencie?

 

Dzisiejszy świat coraz to nowszych technologii nieustannie się zmienia, dlatego niniejsza ogólna polityka prywatności także może się zmienić. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą wersją niniejszego dokumentu dostępną online, a o wszelkich zmianach będziemy informować za pomocą strony internetowej lub innych środków komunikacji.