Dane osobowe


Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Interparking Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Św. Barbary 4/2 (00-686 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000138105, NIP: 522-24-20-314, kapitał zakładowy: 200.000,00 PLN („Interparking”).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi i realizacji Państwa zgłoszenia reklamacyjnego. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach („Cele Przetwarzania”):

- obsługi zgłoszenia reklamacyjnego i przygotowania odpowiedniej odpowiedzi;

- przygotowania odpowiednich dokumentów związanych z reklamacją;

- kontaktu w powyższych sprawach;<.br>
- marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji handlowych, w szczególności informacji o usługach, promocjach, zniżkach itp. (jeżeli udzielono zgody lub jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”);

- statystycznych w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji Celów Przetwarzania, a po ich wykonaniu przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z Celami Przetwarzania. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy.

Odbiorcami Państwa danych mogą być stosowni pracownicy Interparking, w zakresie w jakim może to być wymagane do wykonania obowiązków związanych z realizacją Celów Przetwarzania. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli ich współpraca z Interparking będzie uzasadniona opisanymi powyżej Celami Przetwarzania lub związana z przechowywaniem danych (np. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, a także podmiotom zajmującym się dostarczaniem usług IT takich jak hosting lub serwisowanie systemów i oprogramowania IT), w tym także dostawcom i serwisantom systemów parkingowych oraz właścicielowi Parkingu i/lub wydzierżawiającemu powierzchnie, na których znajduje się Parking – w zakresie w jakim tych podmiotów może dotyczyć dane zgłoszenie reklamacyjne. W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą być wybrani pracownicy Interparking, domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym ich wybrani pracownicy i współpracownicy), w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych Interparking.

Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. W celu realizacji powyższych uprawnień mogą Państwo wysłać wiadomość do Inspektora Danych Osobowych Interparking: iod@interparking.com lub na podany powyżej adres korespondencyjny siedziby Interparking.

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO. W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.